You are currently browsing the category archive for the ‘Εμπόριο’ category.

«Οι Λευκαρίται κρατούντες την σημαίαν της εργασίας ανά τα τέσσαρα άκρα της Κύπρου και εν διαφόροις της Ευρώπης χώραις, γίνονται αιτία μεγάλης εισροής χρήματος εις την κοινότητά των. Τα Λευκαρίτικα κεντήματα είναι ο επιτυχέστατος στόχος αυτών.

Η των κεντημάτων αρχική υπόστασις ανάγεται εις τους χρόνους της Ενετοκρατίας αφ’ ής αι γυναίκες ήρξαντο κεντούσαι επί χονδρού εγχωρίου υφάσματος προορίζουσαι τα κεντήματα ταύτα δια την προίκα των, πωλούσαι δε οσάκις ετύγχανεν εκ τούτων εις ξένους πλουσίους επί πενιχρά εννοείται αξία.

Μεγαλυτέρα τις ώθησις εδόθη εις την βιομηχανίαν ταύτην από του 1887 οπότε διετέλει παρθεναγωγός εν Λευκάροις η κα Πορφυροπούλου, εξ Iωαννίνων, ήτις παρώτρυνε τας γυναίκας και κορασίδας να κεντώσιν επί λεπτού υφάσματος. Τα κεντήματα ταύτα, κατ’ αρχάς ολίγης καλαισθητικής αξίας, επωλούντο δια μεταπρατριών εις τους εν Τροώδει και Πλάτρες παραθερίζοντας Άγγλους, πάντοτε επί μετρία τιμή. Κατόπιν εγένετο εξαγωγή εις Αλεξάνδρειαν ένθα δι’ ενεργειών των ελληνίδων κυριών Μπενάκη, Σαλβάγου, Συναδινού, Ζερβουδάκη, διεδόθησαν εις κύκλον ευρύτερον, πωλούμενα εις υψηλάς τιμάς, συν τω χρόνω δε τελειοποιηθέντα και τεχνουργούμενα καλαισθητικώς και κανονισμένως ηδυνήθησαν να οδεύσωσιν εις Εσπερίαν ένθα μεγάλη αυτών κατανάλωσις γίνεται περιερχομένων των Λευκαριτών εις τας μεγαλουπόλεις της Ευρώπης.

Ο Λευκαρίτης είναι  ο τύπος της ελληνικής δραστηριότητος και θελήσεως, της θαυματoυργούσης εν τω εξωτερικώ. Υπέρ τους εκατόν πεντήκoντα Λευκαρίται εξασκούσι το εμπόριον των κεντημάτων εν Ευρώπη, γινόμενοι ούτως ο χρυσορρόος αύλαξ δι’ ου μετοχετεύεται εν τω χωρίω των η ευημερία, συγχρόνως δε ο πολιτισμός και το φιλοπρόοδον πνεύμα.

Αι χιλιάδες των λιρών (25 περίπου) αίτινες κατ’ έτος πληρούσι τα Λευκαρίτικα βαλάντια εξωβέλισαν την μυσαράν τοκογλυφίαν ήτις ελυμαίνετο αυτούς και λυμαίνεται εισέτι το ορεινόν διαμέρισμα της Λάρνακος. Ου μόνον δε τα κεντήματα ταύτα είναι πηγή πλούτου εν Λευκάροις αλλά και εις όλας τας κοινότητας ένθα αι κορασίδες ενασχολούνται εις ταύτα».

[Αντ. Χ. Οικονόμου, Κιτιακόν Ημερολόγιον του έτους 1913. Εν Λάρνακι-Κύπρου].

 

Στην προσπάθεια προώθησης προϊόντων τους οι κατασκευαστές πολύ συχνά προσθέτουν στις συσκευασίες μικρά συλλεκτικά αντικείμενα.

Σε καιρούς δύσκολους, όπως στην περίπτωση που παρουσιάζεται εδώ ―περίοδος Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου― ο βιομήχανος ζαχαροειδών έδωσε παραγγελία να τυπωθούν μικρά αριθμημένα εικονίδια μεγέθους γραμματοσήμου (μια και υπήρχε έλλειψη χαρτιού), που απεικόνιζαν σκηνές  από τη ζωή και τα αξιοθέατα της Κύπρου.

Κάθε κουτί έκρυβε μία αριθμημένη φωτογραφία και ο αγοραστής ―συνήθως από τον μαθητόκοσμο― συμπληρώνοντας πλήρη σειρά ανταμειβόταν με κάποιο «ελκυστικό» μεγαλύτερο βραβείο, π.χ. μία μπάλα!

Από τη δεκαετία του 1920 η παραγωγή παρτοκαλιών στην Κύπρο αναπτύχθηκε αλματωδώς με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών. Σημαντικές περιοχές πορτοκαλεώνων ήταν η Μόρφου και ακολουθούσε η Αμμόχωστος, η οποία όμως διέθετε και το σημαντικότερο λιμάνι για τις εξαγωγές.

Από την εποχή αυτής της παραγωγικής/εξαγωγικής άνθισης (ίσως λίγο πριν από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) είναι και οι πιο κάτω δύο λιθόγραφες ετικέτες που τοποθετούνταν σε κιβώτια εξαγωγής: μία από την Αμμόχωστο και μία από του Μόρφου.

OrangeExport1

OrangeExport3

Δεκέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031