“Τώρα η Πάφος είναι μικρόν χωρίον (με 240 κατοίκους, εξ ων το έν τρίτον είναι τούρκοι), έχει όρμον, εξ ου εξάγονται πολλά κουκούλια και κεράτια, και λιμένα όστις είναι κεχωσμένος από άμμον. Απ’ εδώ προς νότον διευθυνόμενοι θα απαντήσωμεν το Καστρί, εκ τούτου δε προς ανατολάς στρεφόμενοι μέχρι των εκβολών του Χα ποταμίου, όπου τελειώνει όλη η παραλία, ουδέν θα απαντήσωμεν πλέον.

Εκ Πάφου, ήτις, ως ανεφέραμεν, είναι παράλιον χωρίον, εάν διευθυνθώμεν προς βορράν θα φθάσωμεν εις την κωμόπολιν Κτήμα, ήτις απέχει της Πάφου 15΄ και είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας και έδρα του Μητροπολίτου. Εν αυτή υπάρχει πρωτοδικείον, δημαρχείον, νοσοκομείον, αρρεναγωγείον μετά τμήματος ελληνικού σχολείου και παρθεναγωγείον. Το Κτήμα έχει ωραίαν αγοράν, καλάς οικοδομάς, πηγαία ύδατα, κήπους και 2560 κατοίκους, εξ ων 1100 είναι Χριστιανοί, οι δε λοιποί Μωαμεθανοί”.

[Τοπογραφία της νήσου Κύπρου, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων, υπό Γ. Μ. Κωνσταντινίδου και Ι. Ιωαννίδου. Εν Λάρνακι (Κύπρου) : Τύποις “Φιλοκαλίας”, 1897].

Advertisements