Όπως αναφερόταν στη συνέχεια, «Τα δελτία δεν θα εκδίδωνται εις γλώσσαν, ή εις μορφήν κατάλληλον δι’ απ’ ευθείας μετάδοσιν εις τους μαθητάς, αλλ’ ο καλός διδάσκαλος θα είναι ικανός να παρουσιάση το υλικόν, το οποίον περιλαμβάνεται εις ταύτα, εις απλούν και ενδιαφέροντα τρόπον».

Κύριο θέμα του 12σέλιδου πρώτου «Δελτίου» ήταν η «Επισκόπησις των αιτίων του Πολέμου και πρόδος αυτού κατά την περίοδον από 3-30 Σεπτεμβρίου». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, βάσει διατάγματος «Εκτάκτων Εξουσιών (Αμύνης)» :

Advertisements