«Καίτοι προσήκει τας αρετάς ασκείν και τας κακίας φεύγειν πολύ μάλλον ταις πόλεσιν ή ταις ιδιώταις· ανήρ μεν γαρ ασεβής και πονηρός τυχόν αν φθάσειε τελευτήσας, πριν δούναι δίκην των ημαρτημένων· αι δε πόλεις δια την αθανασίαν υπομένουσι και τας παρά των ανθρώπων και τας παρά των θεών τιμωρίας.

Ών ενθυμουμένους χρη μή προσέχειν τον νουν τοις εν τω παρόντι μεν χαριζομένοις, του δε μέλλοντος χρόνου μηδεμίαν επιμέλειαν ποιουμένοις, μηδέν τοις φιλείν μεν τον δήμον φάσκουσιν, όλην δε την πόλιν λυμαινομένοις· ως και πρότερον, επειδή παρέλαβον οι τοιούτοι την επί του βήματος δυναστείαν, εις τοσαύτην άνοιαν προήγαγον την πόλιν, ώστε παθείν αυτήν οίά περ ολίγω πρότερον υμίν διηγησάμην».

Ισοκράτης, Περί ειρήνης, 120-122.

 [Κι όμως αρμόζει πολύ περισσότερο στις πόλεις παρά στους πολίτες να ασκούν τις αρετές και να αποφεύγουν τις κακίες. Γιατί ένας άνδρας ασεβής και κακός τυχαία θα προλάβαινε να πεθάνει, προτού τιμωρηθεί για τα ηθικά παραπτώματά του· οι πόλεις όμως εξαιτίας της αθανασίας (τους) υπομένουν τις τιμωρίες που τους επιβάλλονται και από τους ανθρώπους και από τους θεούς.

Αναλογιζόμενοι αυτά πρέπει να αδιαφορούμε για εκείνους που μας προσφέρουν μεν προσωρινή ευχαρίστηση, αλλά δεν φροντίζουν καθόλου για το μέλλον, και για εκείνους που ισχυρίζονται ότι αγαπούν το λαό, αλλά καταστρέφουν ολόκληρη την πόλη γιατί και πρωτύτερα, από τότε που οι τέτοιου είδους άνθρωποι κυριάρχησαν στο βήμα, οδήγησαν την πόλη σε τόσο μεγάλη αφροσύνη, ώστε να πάθει αυτή τέτοια ακριβώς που λίγο πρωτύτερα σας διηγήθηκα].

Advertisements