Το οδικό δίκτυο της Κύπρου στις αρχές της Αγγλοκρατίας ήταν ανύπαρκτο, με μοναδική ίσως εξαίρεση τον υποτυπώδη «δρόμο» μεταξύ Λάρνακας (λόγω λιμανιού) και πρωτεύουσας Λευκωσίας. Μία από τις πρώτες ηρωϊκές προσπάθειες ανάπτυξης μέσων συγκοινωνίας περιγράφεται από τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη σε παλαιότερο κείμενό του (1957) με τίτλο «Το αυτοκίνητο στην Κύπρο»:

«Κατά το 1892 ο Νικόλαος Ιερεμίας, ο οποίος ήτο φαρμακοποιός εκ Σμύρνης, αφού επώλησε τας αμάξας του, έφερεν εις Κύπρον την πρώτην ατμάμαξαν, η οποία επρόκειτο να κινηθεί δι’ ύδατος μεταβαλλομένου εις ατμόν.

Η ατμάμαξα εξεφορτώθη εκ του πλοίου εις την Λάρνακα και επειδή δεν υπήρχον μηχανικοί δυνάμενοι να την συναρμολογήσουν και να την θέσουν εις λειτουργίαν, την μετέφεραν εις Λευκωσίαν επί δύο βωδαμάξων υπό τους γέλωτας και τας ειρωνίας του κοινού. Αλλά και πάλιν εν Λευκωσία δεν κατωρθώθη να λειτουργήσει η ατμάμαξα του Ιερεμία και ετέθη εν αχρηστία παρά το άνοιγμα Χατζησάββα.

Εκ της αποτυχίας της πραγματοποιήσεως του σχεδίου του, ο Ιερεμίας εξεποίησε τα υπάρχοντά του και μετέβη εις Αθήνας, όπου εστράφη εις θεατρικάς επιχειρήσεις».

Πάθημα, αλλά ―ευτυχώς― όχι μάθημα, για πρωτοπόρους και οραματιστές κάθε εποχής!

Advertisements