[Ο καθηγητής Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955), διευθυντής της Αγγλικής (Αρχαιολογικής) Σχολής Αθηνών κατά την περίοδο 1906-1914 είναι περισσότερο γνωστός στην Κύπρο κυρίως για το δίτομο έργο του Leontios Makhairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled ‘Chronicle’, το οποίο κυκλοφόρησε το 1932. Για τον χρονογράφο Μαχαιρά δημοσίευσε επίσης μία ομιλία, καθώς και το μελέτημα “On a hagiographical source used by Leontios Makhairas” (περ. Κυπριακά Χρονικά, τόμος ΙΑ΄, τεύχος Α΄, Ιανουάριος-Μάρτιος 1935).

Από προηγηθείσα επίσκεψή του R. M. Dawkins στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 1928, είναι τα ακόλουθα δύο δημοσιεύματα]

“Ευρίσκεται από τινων ημερών εν τη νήσω επί τω σκοπώ να μελετήσει επιτοπίως την Κυπριακήν διάλεκτον, ο κ. R. M. Dawkins, M.A. (Cant. & Oxon.) καθηγητής της Βυζαντινής και νεωτέρας Ελληνικής εν τω Πανεπιστημίω της Οξφόρδης. Ο κ. Dawkins εχρημάτισεν επί πολλά έτη Διευθυντής της εν Αθήναις Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής και γνωρίζει καλώς την Ελληνικήν. Συνέγραψε μελέτην περί της Κυπριακής γλώσσης (1921) και εδημοσίευσεν διαφόρους αρχαιολογικάς πραγματείας. Απόψε ο καθηγητής, τη προσκλήσει του Κυβερνήτου θα κάμει διάλεξιν εν τη Δημοσία Βιβλιοθήκη Λευκωσίας, περί Λεοντίου Μαχαιρά. Το θέμα είναι λίαν ενδιαφέρον.

Ο κ. Dawkins θα επισκεφθή προσεχώς την Λάρνακα”. [Εφημ. Ισότης, Σάββατον 25 Φεβρουαρίου 1928].

“Ο καθηγητής κ. Dawkins έκαμε, ως εγράψαμεν ήδη, το παρ. Σάββατον διάλεξιν περί Λεοντίου Μαχαιρά. Ο κ. καθηγητής κατέγινεν επί πολλά έτη εις την μελέτην χειρογράφου τινός του Μαχαιρά θα εκδώσει δε προσεχώς μελέτην επί του εν λόγω χειρογράφου. Ο κ. Dawkins ήτο εις Λάρνακα την Πέμπτην και την επαύριον ανεχώρησεν εις Πάφον”. [Εφημ. Ισότης, Σάββατον 3 Μαρτίου 1928].

Η αγιογραφική πηγή στην οποία αναφέρεται ο καθηγητής Ντώκινς, περιλαμβάνεται σε χειρόγραφο που ανήκει στη Βρετανική Βιβλιοθήκη. Από εκεί αντιγράφει ο ίδιος και το απόσπασμα για την επίσκεψη της Παναγίας στην Κύπρο:

Advertisements