“Αι εικόνες παριστώσι θέας του εν Λεμεσώ Δημοσίου Κήπου εκ φωτογραφιών ληφθεισών υπό του κυρίου Φωσκόλου”. [Κυπριακή Εφημερίς, Ιούλιος 1909].

LimassolPublicGarden1


LimassolPublicGarden2

[Φωτογραφίες J. P. Foscolo]

Advertisements