Η χαλκόγραφη εικόνα της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας, με χάραξη του γνωστού κρητικού ζωγράφου Ιωάννη Κορνάρου και δαπάνη του ηγουμένου της ομώνυμης Μονής, Ιωακείμ (1794-1821), ήταν πολύ δημοφιλής στην Κύπρο και τον ορθόδοξο κόσμο από το 1801 όταν πρωτοκυκλοφόρησε.

Η εικόνα της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας και Ελεούσας με το Χριστό, περιβάλλεται από δέκα απεικονίσεις σχετικών ιστορικών γεγονότων και θαυμάτων (αρχίζοντας από το επάνω κεντρικό σημείο και με κυκλική σειρά προς τα αριστερά).

[Η φωτογραφία που ακολουθεί είναι από αναπαραγωγή που έγινε γύρω στα μέσα του 20ού αιώνα].

Chrysorrogiatissa

Οι επεξηγήσεις στο κάτω μέρος της χαλκογραφίας:

«(Α). Ο ιερός Λουκάς ιστορεί την Θεομητορικήν Εικόνα μίαν ούσαν και αυτήν εκ των εβδομήκοντα.― (Β). Επί της εικονομαχίας ερρίφθη εν θαλάσση η Αγία Εικών υπό γυναικός τινός και εκ της Ισαυρίας ήλθεν εις Κύπρον. ― (Γ). Ο μοναχός Ιγνάτιος εύρε δι’ οπτασίας την Αγίαν Εικόνα εν παραθαλασσίω, και φέρει αυτήν καθοδηγούμενος εν όρει Ροϊά:― (Δ). Οι συνασκηταί του Ιγνατίου κατελθόντες εκ του όρους Κρεμαστί εις Ροϊά και προσκυνήσαντες, ήγειραν ναόν, εν ω έθεντο την Αγίαν Εικόνα. ― (Ε). Γυνή τις αιρετική θελούσα εισελθείν εν τω ναώ αυθαδώς εκωλύ(ε)το υπό φαινομένης ρομφαίας, δι’ εξομολογήσεως δε γνωσθείσα, Ωρθοδόξισε, και τότε εισήλθε τω ναώ. ― (Στ). Ορθόδοξος τις εν τη Πάφω αδίκως βληθείς εν φυλακή και βιαζόμενος αρνήσασθαι τον Χριστόν, αοράτως υπό της Θεοτόκου ανηρπάγη εκ της φυλακής και ελυτρώθη εκ των ασεβών εις τόπον λεγόμενον Ξυλοφάγου ευρών πλοίον εσώθη. ― (Ζ). Γυνή πάσχουσα τους οφθαλμούς και πολλά τοις ιατροίς δαπανήσασα ουκ ιάθη· προσελθούσα ουν τη θαυματουργώ Εικόνι υγιής εγένετο. ― (Η). Οι της νήσου Κύπρου Αρχιερείς επί του καιρού της καταδρομής, εις Κωνσταντινούπολιν αφικνούμενοι εθαλασσοκινδύνευσαν πολλά, επικαλεσάμενοι ουν την Θεοτόκον και ρίπτοντες τη θαλάσση εκ της κόνεως εκόπασεν ο σάλος και εσώθησαν. ― (Θ). Μελέτιος Αρχιερεύς Λάρνακος, κρατηθείς υπό ναυάρχου εν Κωνσταντινουπόλει, επικαλεσθείς την Θεοτόκον ελυτρώθη (Περί του θαύματος και Παρακλητικόν Κανόνα προς την Θεοτόκον εξέθετο). ― (Ι). Ο Διερμηνεύς της νήσου Χατζηγεωργάκης, και εν Κύπρω, και εν Κωνσταντινουπόλει πολλάκις πολλά δεινά υπ’ ασεβών δοκιμάσας, εν οράματι παραμυθείται υπό της Θεοτόκου».

*

«Εχαλκογραφήθησαν τα θαύματα τα πέριξ της Πανάγνου και Θεοτόκου Παρθένου της Χρυσορροϊατίσσης εικόνος σεβασμίας, μιάς ούσης των πανσέπτων εικόνων, των παρά του Αποστόλου Λουκά ιστορηθέντων. Σπουδή και δαπάνη του εν Ιερομονάχοις Ιωακείμ Καθηγουμένου της Μονής ταύτης, και συνδρομή των εν αυτή Πατέρων. ― Εν χιλιοστώ οκτακοσιοστώ πρώτω έτει τω σωτηρίω. ― Η σε συνθέσεις πάντων τε σχεδίων, χειρ ην ζωγράφου Κορνάρου Ιω. του Κρητός».

Advertisements