Πόσοι σήμερα γνωρίζουν ότι η μικρή Κύπρος γνώρισε στην Ευρώπη ένα από τα βασικά γεωργικά προϊόντα της κουζίνας της;

kounoupidiΌπως αναφέρεται στην έγκυρη εγκυκλοπαίδεια παγκόσμιας μαγειρικής Larousse Gastronomique, “το κουνουπίδι, παρ’ ότι είχε περιγραφεί από άραβες βοτανολόγους και ήταν γνωστό στους Ρωμαίους, έφθασε στην Ευρώπη από την Κύπρο και έγινε γνωστό στη Γαλλία μέσω Ιταλίας γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα. Το δοκίμασε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος [και φαίνεται του άρεσε] ακολούθως καλλιεργήθηκε ευρύτερα, περισσότερο δε στη Βρεττάνη”.

Κάποιες άλλες πληροφορίες εξειδικεύουν ως χώρο προέλευσής του την περιοχή της Κυθραίας.

Ο διακεκριμένος έλληνας γεωπόνος Παναγιώτης Γεννάδιος, ο οποίο είχε υπηρετήσει στην Κύπρο ως διευθυντής γεωργίας (1896-1904) αναφέρει, στο σπουδαίο έργο του Λεξικόν Φυτολογικόν (Αθήνα 1914), για το κουνουπίδι (Κράμβη η λαχανώδης, Ανθοκράμβη):

“Περί τας αρχάς του παρελθόντος αιώνος μεγάλη ποσότης σπόρου ανθοκράμβης παρήγετο εν Κύπρω και εξήγετο της νήσου δια την Ευρώπην· έδει δε ο σπόρος ούτος ‘να είναι του αυτού έτους και καθαρός και θρεμμένος’ [όπως σημειωνόταν στην Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια Νικολάου Παπαδοπούλου, που είχε εκδοθεί το 1815]. Η σήμερον καλλιεργουμένη εις την νήσον ταύτην παραλλαγή ανθοκράμβης ουδέν το έκτακτον παρουσιάζει, αλλ’ ούτε γίνεται πλέον εκείθεν εξαγωγή σπόρου. Ουχ ήττον η αυτόθι καλλιέργεια του λαχανικού τούτου δια την επιτόπιον κατανάλωσιν είναι κοινή· συσκευάζουσι δε οι νησιώται εξ ανθοκράμβης και αλεύρου σινάπεως είδος αλμαίου, όπερ ονομάζουσι μούγγραν”.

[Άραγε σήμερα καταλήξαμε να εισάγουμε και κουνουπίδια;―Δηλ. από ενωρίς μια πρώιμη “παγκοσμιοποίηση” μας έφαγε το κουνουπίδι. αλλά μας άφησε την μούγγρα (που μέχρι στιγμής δεν διεκδίκησαν και αυτήν οι ξένοι!)].

Advertisements